CEDUL·LA D'HABITABILITAT

 

PROJECTES DE BASTIDA

 

PROJECTES DE GRUA-TORRE 

 

PROJECTES D'ACTIVITATS

 

Preparem la documentació d'habitabilitat necessària per demanar la cèdul·la d'habitabilitat de 1a o 2a ocupació a l'administració competent

 

Quan cal restaurar una façana o realitzar els revestiments d'un edifici en alçada, et solucionem la redacció i tramitació del projecte obligatori de bastida

 

 L'execució d'obres en alçada, en molts casos implica haver d'instal·lar una grua-torre. Per fer-ho, redactem el projecte preceptiu, conforme les diposicions legals vigents

 

El projecte serveix per comunicar a l'administració l'obertura d'una activitat, complint la normativa de seguretat i d'aplicació (municipals, prevenció contra incendis,...)

 
               

ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT

 

INFORMES,DICTAMENTS I CERTIFICATS

 

LLIBRE D'EDIFICI I MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

 

LEGALITZACIONS

 

Redactem els estudis de seguretat laboral necessaris per els projectes i també els plans de seguretat obligatoris per a l'execució de les obres

 

Observem les circumstàncies, emetem opinió tècnica i en deixem constància mitjançant el document facultatiu corresponent

 
 

El promotor d'un edifici ha de preparar el Llibre de l'edifici abans de la seva transmissió a l'adquirent. Recopilem les dades necessàries i preparem aquests documents

 

Actualitzar legalment qualsevol tipus d'immoble

 
               

VALORACIONS D'EDIFICIS, SOLARS O TERRENYS

 

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS

 

 GESTIÓ D'OBRA

 

CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 
 

Realitzem taxacions independents, posant el preu just conforme les condicions de mercat actuals

 

Dibuixem l'estat actual d'edificacions i solars, per tal de conèixer la seva geometria i tenir un document base per actuacions posteriors

 

Assessorem al promotor en el procés edificatori mitjançant comparatius d'ofertes, contractació d'oficis, planificació temporal d'obres i control de costos

 

Certifiquem la qualificació energètica d’edificis, per tal de poder-los vendre o llogar, d’acord amb el que la legislació vigent disposa.

 
Back to Top